خدمات

معرفی اداره آزمایشگاهها

 
رسالت دانشگاه تربیت نیروی متخـصص و مومن است . یکی از راههـای رسیـدن به این مهم داشتن َآزمایشـگاه ها و کارگاه های مجهز می باشد .لذا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با 39 آزمایشگاه؛ 23 کارگاه ؛2 لابراتوار تخصصـــی زبان ؛ یک مزرعه آموزشی ؛ 2گلخـانه و بیش از 40 آتلیه (اتاق رسم) معماری دارای یکی از مجهـزترین مجموعـه های آزمایشـگاهی اسـتان تهـران و شاید در سطـح کشـور می باشد.
رسالت این اداره تاسیس و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی یا پژوهشی در سطح واحد می باشد. این مهم بدون همکاری مستمر دانشکده ها و گروه های آموزشی میسر نیست. لذا این اداره با همکاری دانشکده ها و گروه های آموزشی گام های بلند و موثری در رفع نیازهای اموزش عملی دانشجویان خواهد برداشت.