شرح وظایف اداره خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

 شرح وظایف اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها :

 

 

شرح وظایف رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها 


شرح وظایف کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

تلفن مستقیم : 76507663-021                                داخلی: 2277