عکس های مجموعه های آزمایشگاهی و کارگاهی

 

 

عکس های مجموعه آزمایشگاهها و کارگاه ها

 

                                                                                         

 

   مجتمع شماره 1                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        مجتمع شماره  دو                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع شماره 3                                                    

 

 

 

مجتمع شماره 4                                         

 

 

مجتمع شماره 5                                               

 

 

 

 

مجتمع شماره 6                                                

 

 

                                                    مجتمع شماره 7                                                                   

 

 

مجتمع شماره 8                                                   

 

 

مجتمع شماره 9