شرح وظایف رئیس اداره ازمایشگاه ها و کارگاه ها

                                            بسمه تعالی

 

 

1-  نظارت و کنترل درخواست های مربوط به تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس نیاز و صرفه و صلاح واحد

2-     اخذ مجوز های لازم جهت احتساب هزینه خرید تجهیزات در قالب بودجه پژوهشی

3-    ارتباط مستمر با کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه و مدیران گروههای آموزشی در حل و فصل مسائل مربوط به آزمایشگاه/کارگاه

4-      پیش بینی و برنامه ریزی جهت تاسیس آزمایشگاه/کارگاه های مورد نیاز گروه های آموزشی

5-     انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود

6-    اجرای دقیق بخشنامه های سازمان مرکزی و یا داخلی واحد در خصوص آزمایشگاه ها و کارگاه ها

7-    هماهنگی مرخصی ها و ماموریت های کارکنان تحت نظارت این اداره

آدرس ایمیل    :                      lab@riau.ac.ir


تلفن مستقیم : 76507663-021                            داخلی: 2277