شرح وظایف کارشناسان

شرح وظایف کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها


1-
آماده نمودن لوازم و تجهیزات مورد نیاز اساتید و دانشجویان قبل از شروع کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی

2- حفــظ و نگهــداری امـــــوال آزمایشــگاه ها و کارگاه ها

3- انجام اقدامات لازم جهــت کالیبراسیون ؛ تعمیر و یا تعویض تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

4- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی مرتبط و روسای محترم دانشکده ؛ جهت تجهیز یا تاسیس آزمایشگاه یا کارگاه ها ی مورد نیاز

5- به روز رسانــی اطلاعــات مربوط به ســایت ســاها

6- انجام امور محولــه در راستای اجرای بخشنامه های داخلی و سازمان مرکزی

7- گزارش امور بازسازی ؛ مرمت  آزمایشگاه ها و کارگاه های تحت نظارت به رئیس اداره آزمایشگاهها و کارگاه های واحدتلفن مستقیم : 76507663-021                                  داخلی: 2277

آدرس ایمیل   :               lab@riau.ac.ir