آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیاییآئین نامه پژوهشی
آئین نامه ایمنی کارگاه ها ی آموزشی و پژوهشیآئین نامه پژوهشی
آئین نامه حمایت از ساخت تحهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ساهاآئین نامه پژوهشی
آئین نامه های ساهاآئین نامه پژوهشی
ارایه فرم اطلاعات کارکنانآئین نامه پژوهشی
اطلاعات تجهیزات غیر فعالآئین نامه پژوهشی
اعلام تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مازاد بر نیازآئین نامه پژوهشی
افتتاح حساب به نام سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)آئین نامه پژوهشی
برگزاری کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی
پایان مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساهاآئین نامه پژوهشی
تدوین شناسنامه تجهیزاتآئین نامه پژوهشی
تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهیآئین نامه پژوهشی
تفاهم نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردیآئین نامه پژوهشی
تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاههای ازمایشگاهی و کارگاهیآئین نامه پژوهشی
ثبت اطلاعات در پورتالآئین نامه پژوهشی
چاپ و انتشار ارایه خدمات آزمایشگاه ها و کارگاه هاآئین نامه پژوهشی
حق فنیآئین نامه پژوهشی
خرید تجهیزات ساخت ایرانآئین نامه پژوهشی
دور دوم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصیآئین نامه پژوهشی
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآئین نامه پژوهشی